Tiny DHCP Server 1.3.5528

Tiny DHCP Server 1.3.5528

SoftCab – Freeware – Windows
Tiny Dhcp service for Windows. Allows to configure client computers on the network automatically. Randomly generates client IP address from pool, or user may specify fixed client IP address. Many other setings can be changed, too (DNS, WINS servers, lease time, gateway servers, and more).

Tổng quan

Tiny DHCP Server là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi SoftCab.

Phiên bản mới nhất của Tiny DHCP Server là 1.3.5560, phát hành vào ngày 09/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/11/2007.

Tiny DHCP Server đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Tiny DHCP Server Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Tiny DHCP Server!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản